Tungmetaller

Tungmetaller finns runtomkring oss

Bly är en av många tungmetaller

För att en metall ska räknas som en tungmetall så ska den ha en densitet som överstiger 5 g/cm3. Man kan få intrycket av att tungmetaller alltid är skadliga men så är det inte. Dessutom så spelar det roll var metallen finns för även om metaller som uran och arsenik är riktigt farliga så utsätter de ingen för denna fara då de finns djupt inne i berggrunden i en gruva. De metaller som man brukar prata om lite extra är bly, kvicksilver och kadmium. Det här är metaller som finns naturligt omkring oss och som kan vara skadliga för människor. För att skydda oss mot de farliga metallerna så har man i Sverige infört förbud som reglerar användandet av till exempel kvicksilver och bly.

Kvicksilver

Kvicksilver (Hg) blir farligt då det oxideras och blir till metylkvicksilver (Hg+). I den här formen så kan det nämligen tas upp av organismer. Den största boven i kvicksilverdramat i Sverige är koleldningen. I och med att man har förbjudit användning annat än för vacciner och för lågenergilampor så har utsläppen av kvicksilver via produkter som kvicksilvertermometrar minskat. Anledningen till att man har infört förbuden är att den här metallen kan skada njurar och nervsystem och även leda till fosterskador.

Bly

Idag så räknar vi med att kunna få blyfri färg och blyfri bensin men tidigare så var det mycket vanligt att man använde sig av bly (Pb) som ingrediens i rostskyddsfärg och i bensin. Idag så används blyet först och främst som ammunition och även som en viktig ingrediens i fordons startbatterier. Liksom kvicksilvret så kan bly leda till skador på nervsystemet, och man har sett att det kan leda till koncentrationssvårigheter, då främst hos barn.

Kadmium

Koleldningen som släpper ut kvicksilver i atmosfären frigör även kadmium, (Cd), och den som röker får i sig en hel del av denna metall eftersom tobak är en växt som drar till sig kadmium. Kadmiumhalten ökar i våra jordbruksmarker eftersom konstgödningen som används består av kadmium. Det här betyder att vi får i oss denna metall via vanliga matvaror som kommer från svenska åkermarker. Kadmiumet kan skada njurar och man ser även ett samband mellan denna metall och benskörhet.

Faran med tungmetaller

Man kan säga att det största problemet med tungmetaller för vår kropp ligger i det att de kan få de viktiga proteinerna att fungera felaktigt. Det här sker på så vis att tungmetallen ersätter en metall som kroppen behöver som kalcium eller zink. När den farliga metallen binds till proteiner så stör detta kroppens normala processer och det här kan leda till att viktiga organ som njurarna inte längre fungerar som de ska. Det finns också tungmetaller som kan gå rakt igenom kroppen utan att påverka vår hälsa.